26 & 27 NOVEMBER 2021


Fantasten en Stjonksyskes

Moarns, nei it jierlikse festival fan de fanfare, wurde fjouwer manlju wekker mei in swiere holle. Al gau docht bliken, dat se oant betiid yn de moarn goed stevich oan de drank sitten ha. Sadwaande ha se suver in black-out. Kees, dy’t him yn syn timmersaak deljûn hat omdat er net by de frou op bêd doarst te krûpen, komt der by it wekker wurden achter dat er syn boppegebit, syn beurs en in skoech kwyt is. Syn soan Frank komt oansetten mei in stikken finsterlûk en it docht bliken dat dy ek noch in frjemd slipke yn de bûse hat.Mocht je op de foto staan, die op mijn website is gepubliceerd, en deze om een goede reden gelieve verwijderd hebben, dan kun je via het contactformulier of via email een verzoek tot verwijdering van de foto sturen, onder vermelding van de datum, activiteit en fotonummer of een beschrijving van de foto. Dan ga ik kijken of het verzoek zo spoedig mogelijk kan worden uitgevoerd.